За нас

Сдружение с нестопанска цел „Моят град” е младежка неправителствена организация, създадена през 2011 г. в град Варна с цел обединяване на ресурси и създаване на между-секторни партньорства за решаване на местни младежки проблеми чрез изграждане на социално отговорно поведение и активно гражданско участие.
Организацията е регистрирана в обществена полза в Централният регистър на ЮЛНЦ към Министерство на правосъдието под N 20120516009. Сдружение Моят град е вписвано и в Националната информационна система за младежта към Министерство на младежта и спорта. Ние сме асоцииран партньор в Консултативният младежки съвет за партньорство с местната власт в община Варна.
В лицето на членовете си, предоставяме висококвалифицирана експертиза и сме търсен партньор в множество проекти и конференции по въпроси свързани с превенция на агресията, дискриминацията и социалната равнопоставеност сред младежката общност.
Отличени сме за въвеждане на иновативни практики в подкрепа на социално предприемачество и кариерно ориентиране на младежи от Програма Еразъм +, направление Еврогайдънс.
Търсен партньор сме в работни групи и инициативи на петте Младежки Информационни Консултантски Центъра във Варна.
Поддържаме добри взаимоотношения с висшите и средни учебни заведения, като си сътрудничим в разработването и провеждането на различни инициативи и образователни ресурси.

%d блогъра харесват това: