ПОКАНИ

ПОКАНА 01

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СДРУЖЕНИЕ „МОЯТ ГРАД“
БУЛСТАТ 176256277

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МОЯТ ГРАД“

Управителният съвет на Сдружение “Моят град“ на основание чл. 25 ал.1 от Устава и чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел свиква редовно Общо събрание на 03.06.2022 год. от 17:30 часа, в гр. Варна, ул. „Хан Пресиян“ 21 при следния дневен ред:

  1. Приемане на Отчет за дейността на Сдружение „Моят град“ за 2021г.
  2. Приемане на Годишен финансов отчет за дейността на Сдружение „Моят град“ за 2021 г.
  3. Приемане на Годишен бюджет за дейността на Сдружение „Моят град“ през 2022 г.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, редовното Общо събрание на Сдружение „Моят град“ ще се проведе същия ден в 18:30 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от присъстващите учредители и членове на организацията.
Поканват се членовете на Сдружението да вземат участие в Общото събрание.

гр. Варна
Дата: 01.05.2022 г.
Председател на УС на Сдружение Моят град: Анна Радева

ПОКАНА 02

%d блогъра харесват това: